| હિસાબ નિયામકશ્રી, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી, નવસારીની કચેરીનો લેન્ડ લાઈન નંબર ફેરફાર થવા બાબત. |       | PG Seminar Schedule of Horticulture for 2018-19 (Odd Semester) at ACHF |       | દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ, આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા તથા BISAG સ્ટુડિયો, ગાંધીનગર દ્વારા ઓક્ટોબર-૧૮ થી માર્ચ-૧૯ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમ માટે વિષય/વ્યાખ્યાનોની માહિતી મોકલવા બાબત... |       | Regarding Early Career Research Award |       | ન. કૃ. યુ. કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળી લોન ૫્રતિક્ષા યાદી (AUGUST ૨૦૧૮) |       | કૃષી ગ્રાહક ભંડાર જાહેર વિજ્ઞ૫તી |       | કૃષી ગ્રાહક ભંડાર જાહેર વિજ્ઞ૫તી |       | કૃષી ગ્રાહક ભંડાર કારોબારીની કમીટીની રચના બાબત |       | કૃષી ગ્રાહક ભંડાર કારોબારીની રચના બાબત |       | Celebration of 72nd Independence Day on 15 August 2018 |      
Circular

 

DateTitle of PublicationOffice of Publication
14-Aug-2018Purchase of Bio-digester for Organic FarmAspee College of Horticulture
14-Aug-2018Tender of Vermicompost Bed PlasticKrushi Vigyan Kendra: Navsari
14-Aug-2018Tender for Fish Seed, Feed and Rearing CageKrushi Vigyan Kendra: Navsari
10-Aug-2018NIT No-7 of 2018-19Office of Executive Engineer
10-Aug-2018સરદાર સ્મૃતિ કેન્દ્ર, એટિક અને મ્યુઝીયમ ખાતે પેવર બ્લોક બેસાડવાની કામગીરી અંગેનું ટેન્ડર Director of Extension Education Office
10-Aug-2018લોખંડની ખરીદી અંગેનું ટેન્‍ડર N. M. College of Agriculture
09-Aug-2018સ્ટીલ ડાઈનીંગ ટેબલ ખરીદવા અંગેનું ટેંડરVanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
08-Aug-2018Tender for Laboratory Instruments- College of ForestryCollege of Forestry
03-Aug-2018Bharuch_ 3 tier AC , Bus Hiring PA system , LCD projector , BOD Incubator etc_2018College of Agriculture, Bharuch
03-Aug-2018Tender for the purchase of honey bee colonyN. M. College of Agriculture
02-Aug-2018ન.મ.કૃષિ મહાવિદ્યાલયની હોસ્‍ટેલો માટે આર.ઓ.સીસ્‍ટમ ખરીદી અંગેનું ટેન્‍ડર N. M. College of Agriculture
01-Aug-2018N.I.T. NO. 6 / OF 2018-19Office of Executive Engineer
30-Jul-2018Chiku Fal Haraji 2018-19Aspee College of Horticulture
26-Jul-2018Tender Document for Purchase of Engineering Instruments and Hostel Bed. College of Agricultural Engineering and Technology NAU, ParsiTekra, Dediapada-393 040, Dist. Narmada, GujaratCollege of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
24-Jul-2018Quotation inviting notice for Highly Pressurized ReactorAspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
20-Jul-2018ટ્રેકટર ટેલર ખરીદ (સસ્‍યવિજ્ઞાન વિભાગ) કરવા અંગેનું ટેન્‍ડર N. M. College of Agriculture
 
| August - 2018 | | July - 2018 | | June - 2018 | | May - 2018 | | April - 2018 | | March - 2018 | | February - 2018 | | January - 2018 | | December - 2017 | | November - 2017 | | October - 2017 | | September - 2017 | | August - 2017 | | July - 2017 | | June - 2017 | | May - 2017 | | April - 2017 | | March - 2017 | | February - 2017 | | January - 2017 | | December - 2016 | | November - 2016 | | October - 2016 | | September - 2016 | | August - 2016 | | July - 2016 | | May - 2016 | | April - 2016 | | March - 2016 | | February - 2016 | | January - 2016 | | December - 2015 | | November - 2015 | | October - 2015 | | September - 2015 | | August - 2015 | | July - 2015 | | June - 2015 | | May - 2015 | | March - 2015 | | February - 2015 | | January - 2015 | | December - 2014 | | November - 2014 | | October - 2014 | | September - 2014 | | August - 2014 | | July - 2014 | | June - 2014 | | May - 2014 | | March - 2014 |


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.