| તા. ૧૨.૧૦.૨૦૧૫ થી તા. ૨૮.૧૦.૨૦૧૫ દરમ્‍યાન સ્‍વચ્‍છ ભારત ‍મિશન અંતર્ગત રાષ્‍િટ્રય સ્‍વચ્‍છતા અભિયાન હાથ ઘરાવ બાબત.... |       | યુનિવર્સિટીની આવક સમયસર યુનિવર્સિટી ફંડ્માં જમા કરાવવા બાબત |       | "મેરા ગાઁવ મેરા ગૌરવ" અંતર્ગત ટીમ લીડરે બેન્ચમાર્ક સર્વે દરમ્યાન ભરેલ ફોર્મ મોકલવા બાબત |       | Fifth Board of Studies NRM group meeting and list of approved members. |       | પ્લાન યોજનાના ખર્ચની દ્વિતિય સમીક્ષા બેઠકની કાર્યવાહી નોંધ બાબત.... |       | Circular for cancellation of P.G. student registration |       | રીવોલ્વીંગ ફંડ ખાતા ખોલાવવા અંગેના હુકમો તેમજ ચેક મેળવી લેવા બાબત |       | Office Order for IU Cultural Toranament to be held at AAU, Anand |       | Announcement of One Day Technical Seminar Organized by Veterinary College under ASCAD programme |       | Polytechnic Diploma Student Registration for admitted in 2015-16 |      
Circular

Circular regarding festival advance.....


Download from Dediyapad, Waghai, Bharuch and Paria Campus --> 12297_19-10-2013-01.pdf


Download --> 12297_19-10-2013-01.pdf


Education
     N. M. College of Agriculture
     ASPEE College of Horticulture
     College of Forestry
     ASPEE Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai (Dangs)
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Gujarat Agricultural BioTech Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai (Dangs)
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha (Bharuch)
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai(Dangs)

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.