| માસ, પાક અને વિસ્તારને અનુરૂપ સલાહ/માર્ગદર્શન (Advisory) મોકલવા બાબત |       | પ્લાન યોજનાના સને : ૨૦૧૬-૧૭ના સુધારેલ અંદાજ અને સને :૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષના અંદાજોની રૂબરૂ ચકાસણી કરાવ્યા બાદ સુધારેલ અંદાજો મોકલવા બાબત્ |       | કમ્પ્યુટર / પેરીફરલ્સ / સી.સી.ટી.વી. કેમેરા / નેટવર્કિંગ તથા આઈ.ટી. સલંગ્ન સાધનો ની ખરીદીના રેટ કોન્ટ્રાકટ કરવા અંગેની પેટા સમિતિ |       | આઈ.ટી. સંલગ્ન ખરીદી માટે યુનીવર્સીટી કક્ષાએ રેટ કોન્ટ્રકટ કામગીરી અન્વયે માહિતી મોકલવા બાબત |       | Modda Nodh for Library Committee Meeting |       | દુ:ખદ અવસાન/બેસણું દિવ્યેશ પાવાગઢી |       | સાતમા પગાર પંચની અમલવારી થતા મહેકમવાળી પ્લાન યોજનાના સને : ૨૦૧૬-૧૭ના સુધારેલ અંદાજ અને સને: ૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજો બાબત... |       | P.G. Circular (NMCA) |       | Revised schedule of PG Seminar Series 2016-17 (ODD) NMCA |       | સાતમાં પગારપંચની ભલામણો બાબત.... |      
Circular

Circular regarding festival advance.....


Download --> 12297_19-10-2013-01.pdf


Download from Dediyapad, Waghai, Bharuch and Paria Campus --> 12297_19-10-2013-01.pdf


Download --> 12297_19-10-2013-01.pdf


Education
     N. M. College of Agriculture
     ASPEE College of Horticulture
     College of Forestry
     ASPEE Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     ASPEE SHAKILAM Agri. Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.