| ગ્લાસવેર્સ, પ્લાસ્ટીકવેર્સ, કેમીકલ, ફીલ્ટર પે૫રના રેઇટ કોન્ટ્રાકટ અંતગર્ત ખરીદી અંગે ઘ્યાનમાં રાખવાના મુદૃા. |       | રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સિટીના પેન્શનરોને સરકારી તિજોરી કચેરીમાંથી પેન્શન મળવા બાબત... |       | Bimonthly Workshop (T&V) on 01-02nd March, 2018 at ATIC |       | PG Seminar schedule of Crop Protection Group 2017-18, NMCA, NAU, Navsari |       | સને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષ માટે રેટ કોન્ટ્રાક્ટ કરવા બાબત... |       | ખેડૂતોપયોગી સંશોધન ભલામણો-૨૦૧૭ ને લગતી પુસ્તિકાનું વિતરણ કરવા બાબત |       | Nomination of Scientists for Action seminar on Inclusive Agriculture and Doubling Farmer Income to be held on 15th February, 2018 at Gandhinagar |       | જાહેરનામું નં ૬૨૮/૨૦૧૮ Medal for Academic year 2016-17 |       | જાહેરનામું નં ૬૨૭/૨૦૧૮ Medal for Academic year 2016-17 |       | જાહેરનામું નં ૬૨૬/૨૦૧૮ Medal for Academic year 2016-17 |      
Circular

શરુ અને નિલગીરીના ઉભા વૃક્ષોની જાહેર હરાજી


Download --> 22237_Sharu Haraji sharto 2017.pdf


Download from Dediyapad, Waghai, Bharuch and Paria Campus --> 22237_Sharu Haraji sharto 2017.pdf


Download --> 22237_Sharu Haraji sharto 2017.pdf


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.