| ભારતીય ઘ્વજ સંહિતા ર૦૦ર તથા રાષ્ટી્ય ગૌરવ અ૫માન નિવારણ અઘિનિયમ, ૧૯૭૧ ની નકલ, તેમાં જણાવેલ સુચનાનો ચૂસ્ત૫ણે અમલ કરવા અર્થે. |       | મુખ્ય મંત્રી અમૃતમ મા યોજનાનો વ્યા૫ વઘારવા બાબત મુખ્યમંત્રી અમૃતમ વાત્સલ્ય યોજના. |       | Information of TDS Qtr.-3 ( F.Y.- 2014-15 ) reg.. |       | ફરજો દરમ્યાન વાહનો ઉ૫ર લાલ રંગની લાઇટ ન લગાવવા તથા વાહનોની નંબર પ્લેટ ૫રનું અનઅઘિકૃત લખાણ દુર કરવા બાબત. |       | દરેક સરકારી કાર્યક્રમોમાં ભારતના રાષ્ટ્૫તિ અને ગુજરાત રાજયના રાજયપાલના લેખિત કે મૌખિક સંબોઘન અંગેની સુચના બાબત. |       | જૂથ (જનતા) અકસ્માત વીમા યોજનામાં સુઘારો કરવા બાબત. |       | Action Taken Report of 20th ZREAC |       | તેલના ડબ્બાના વિતરણ બાબત |       | ઓન લાઇન બેંક ખાતામાં જમાં થયેલ ફન્ડ ચકાસી લેવા બાબત.... |       | Revised Office orders (Scheme Continuation ) (Education Schemes 2014-15) |      
Circular


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/content/20/11546020/html/announce.php on line 48
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.