| પરીપત્ર: ઇ-ટેન્ડર (NAU/DR/01/2015-16) દ્વારા ખરીદવામાં આવેલા સાધનો અંગેનુ પ્રમાણપત્ર મોકલી આપવા બાબત...... |       | Request for nomination of officers for Pest Surveillance training programme from 10th March-17th March 2016-reg. |       | અંઘ અ૫ંગ અૌદ્યોગિક તાલીમ કેન્દ્ર જનતાનગર રેલ્વે ક્રોસીંગ ૫ાસે, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદને વિના ટેંન્ડરે ખરીદી માટે માન્યતા આપવા બાબત.... |       | Land Allotment Application Form - NMCA |       | ચોથા વર્ગના સરકારી કર્મચારીઓને ગણવેશના ભાગરૂપે બુટ/ લેડીઝ બુટ અને ચંપલ આપવા અંગે. |       | In-house Training programs Engineers -In Your State, India .... |       | In-house Training programs In Your State, India NCTSR.... |       | પરિપત્ર: સને ૨૦૧૫-૧૬ના વર્ષ માટે રેટ કોન્ટ્રાક્ટ કરવા બાબત...... |       | code Number of New Technical programme approved in previous agresco |       | Leadership and Entrepreneurship development training program |      
Circular


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/html/announce.php on line 49

Education
     N. M. College of Agriculture
     ASPEE College of Horticulture
     College of Forestry
     ASPEE Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai (Dangs)
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Gujarat Agricultural BioTech Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai (Dangs)
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha (Bharuch)
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai(Dangs)

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.