| રાજય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ સંવર્ગોની તમામ જગ્યાઅોની ભરતી પ્રક્રિયામાં રૂબરૂ મુલાકાત (Interview) ની જોગવાઇ રદ કરવા બાબત.. |       | ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઅો / અઘિકારીઅો માટે ગુજરાત રાજય સેવા તબીબી સારવાર નિયમો, ૨૦૧૫ બાબત.... |       | Approval for notification of five departments in the College of Forestry |       | Nominations for National Academy awards for the Biennium 2015-16..... |       | રાજયમાં અાવેલ કૃષ‍િ યુનિવર્સિટીઅોના શૈક્ષણ‍િક તથા બિન શૈક્ષણ‍િક કર્મચારી / અઘિકારીના ૫ેન્શન કેસની ચકાસણી નિ‍રીક્ષકશ્રી, સ્થાનિક ભંડોળ ધ્વારા કરવા બાબત... |       | Jahernamu : Approval for notification of five departments in the College of Forestry |       | Regulation for Discipline and Conduct for the student_NAU_2016 |       | A.G. Audit schedule... |       | Approved list of members for Animal Health Research Sub Committee |       | The J.N. Tata Scholarship Advertisement |      
Circular

Package of practices for sweet corn


Download --> 6914_sweet corn.pdf


Download from Dediyapad, Waghai, Bharuch and Paria Campus --> 6914_sweet corn.pdf


Education
     N. M. College of Agriculture
     ASPEE College of Horticulture
     College of Forestry
     ASPEE Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai (Dangs)
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Gujarat Agricultural BioTech Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai (Dangs)
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha (Bharuch)
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai(Dangs)

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.