| ઉચ્‍ચત્‍તર ૫ગાર ઘોરણ્‍ા અંગેની માહિતી તાત્‍કાલીક મોકલવા બાબત.. |       | સાતમાં ૫ગાર ૫ંચ અન્‍વયેની માહિતી તાત્‍કાલીક મોકલવા બાબત... |       | Student Registration Number Allotment 2016-17 : PG M.Sc. (Horti.) and Ph.D. (Horti.) |       | Student Registration Number Allotment 2016-17 : PG M.Sc. (Forestry) and Ph.D. (Forestry) |       | સને ૨૦૧૬-૧૭ માં અનુસ્‍નાતક કક્ષામાં અેમ.અેસ.સી (અેગ્રી) ૫ી.અેચ.ડી./ ઇન સવિસમાં ૫્રવેશ મેળવેલ ૫્રથમ સેમેસ્‍ટરના િવદ્યાથીઅોના કેમ્‍૫સ ફોમ ( કલર ફોમ) સબમીટ કરવા બાબત.. |       | Writ Petition No 686 of 2016 filled before the Hon Supreme Court regarding use of Aadhaar for disbursement of Scholarships |       | રાષ્‍ટ્‍‍ીય મતદાર યાદી શુઘ્‍ઘતા અભિયાન, ર૦૧૬ અન્‍વયે અઘિકારી / કર્મચારીઅોની માહિતી મોકલવા બાબત.. |       | હુકમ (શ્રી ડી.ટી.ચૌધરી, હિસાબ નિયામકશ્રીને નોડલ ઓફીસર તરીકે નિમણૂંક કરવા બાબત.) |       | જહેરનામું: સાતમાં ૫ગાર ૫ંચ અન્‍વયે નવસારી કૃષ્‍િા યુનિવર્સિટીના શૈક્ષ્‍ાણ્‍િાક કર્મચારીઅોના ૫ગાર ઘોરણ્‍ા સુઘારવા તથા તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬ ની અસરથી અમલ કરવા બાબત.. |       | AGRESCO-PPSC- Information |      
Circular

Package of practices for sweet corn


Download --> 6914_sweet corn.pdf


Download from Dediyapad, Waghai, Bharuch and Paria Campus --> 6914_sweet corn.pdf


Education
     N. M. College of Agriculture
     ASPEE College of Horticulture
     College of Forestry
     ASPEE Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     ASPEE SHAKILAM Agri. Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.