| કૃષિ મહોત્સવ-ર૦૧૬ના આયોજન અંગેની બેઠક તા.૩૦/૦૪/ર૦૧૬ |       | એરટેલ સીયુજી [રૂ.૨૬/-વાળા] પ્લાન સ્કીમમાં નવા કર્મચારીઓ જોડાવવા બાબત.... |       | જુદા જુદા ખેતી કાર્યોના વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭માં ઉચ્ચક દરો, જુદા જુદા પાકોના બિયારણના દરો, કલમ અને રોપાઓ તેમજ ઉત્પાદન સિવાયના વેલ્યુએડેડના ભાવો નક્કી કરવા બાબત... |       | NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત... |       | નવસારી કૃષ્‍િા યુનિવર્સિટી, નવસારીના મુખ્‍ય કેન્‍દ્ તથા ૫ેટા કેન્‍દો્માં સિકયુરીટી સેવાની કામગીરીની વખતો વખત ચકાસણ્‍ાી કરવા અંગે.... |       | Documentary film festival - Prakriti : Consortium for Educational Communication |       | Vidya Lakshmi Portal |       | અનુસુચિત જાતિનાં વિધ્યાર્થીઓને ખ્યાતનામ ખાનગી શાળાઓમાં અભ્યાસ કરવા માટે આર્થિક સહાય મંજુર કરવા બાબત |       | સને ર૦૧૬-૧૭ના વર્ષ માટે દૈનિક સમાચાર ૫ત્ર મંગાવવાની અને તે અંગે થનાર ખર્ચની મંજુરી બાબત... |       | આર.ટી.આઈ. અરજીઓ ના મોનીટરીંગ અર્થે માહિતી મોકલવા બાબત |      
Circular

Package of practices for sweet corn


Download --> 6914_sweet corn.pdf


Download from Dediyapad, Waghai, Bharuch and Paria Campus --> 6914_sweet corn.pdf


Education
     N. M. College of Agriculture
     ASPEE College of Horticulture
     College of Forestry
     ASPEE Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai (Dangs)
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Gujarat Agricultural BioTech Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai (Dangs)
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha (Bharuch)
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai(Dangs)

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.