| કૃષિ મહોત્સવ-ર૦૧૬ના આયોજન અંગેની બેઠક તા.૩૦/૦૪/ર૦૧૬ |       | એરટેલ સીયુજી [રૂ.૨૬/-વાળા] પ્લાન સ્કીમમાં નવા કર્મચારીઓ જોડાવવા બાબત.... |       | જુદા જુદા ખેતી કાર્યોના વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭માં ઉચ્ચક દરો, જુદા જુદા પાકોના બિયારણના દરો, કલમ અને રોપાઓ તેમજ ઉત્પાદન સિવાયના વેલ્યુએડેડના ભાવો નક્કી કરવા બાબત... |       | NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત... |       | નવસારી કૃષ્‍િા યુનિવર્સિટી, નવસારીના મુખ્‍ય કેન્‍દ્ તથા ૫ેટા કેન્‍દો્માં સિકયુરીટી સેવાની કામગીરીની વખતો વખત ચકાસણ્‍ાી કરવા અંગે.... |       | Documentary film festival - Prakriti : Consortium for Educational Communication |       | Vidya Lakshmi Portal |       | અનુસુચિત જાતિનાં વિધ્યાર્થીઓને ખ્યાતનામ ખાનગી શાળાઓમાં અભ્યાસ કરવા માટે આર્થિક સહાય મંજુર કરવા બાબત |       | સને ર૦૧૬-૧૭ના વર્ષ માટે દૈનિક સમાચાર ૫ત્ર મંગાવવાની અને તે અંગે થનાર ખર્ચની મંજુરી બાબત... |       | આર.ટી.આઈ. અરજીઓ ના મોનીટરીંગ અર્થે માહિતી મોકલવા બાબત |      
Circular