| જાહેર નામા.નં.૬૦૧/૨૦૧૭ ,૬૦૨/૨૦૧૭,૬૦૩/૨૦૧૭ કાર્યપાલક ઇજનેર |       | Solar roof top circular(URGENT ACTION) |       | Online Examination Software of NAU - Marks Entry for Post-Graduate Programmes Exam held in May.2017-Jul.2017 |       | Training on Agrometeorological Data Collection, Analysis and Management from 11-23 December,2017 CRIDA, Hyderabad |       | ICAR Sponsored Short course on Prospecting Biological Agents for the Management of Diseases in Horticultural Crops from November 13-22,2017 at UHS, Bengaluru |       | Winter School on Feeding Strategies in Relation to Climate Resilient Forage and Livestock Production on September 05-25,2017 at IGFRI, Jhansi |       | ICAR Short Course on Emerging Tools and Techniques for Agricultural Knowledge Communications from November 1-10,2017 at Hyderabad |       | ICAR Sponsored Summer School on Production of Bio-CNG and Organic Manure through Anaerobic Agro-waste Decomposition Techniques on August 10-30,2017 at Bhilwara (Rajasthan) |       | ઇનામ વિતરણ કાર્યક્રમમાં વાલીઅોને હાજર રહેવા બાબત... |       | આત્મા કવાર્ટરલી કન્વર્જન્સની ૧૮મી બેઠક તા.૦પ/૦૭/ર૦૧૭ના રોજ સવારના ૯.૩૦ કલાકે એટીક, નકૃયુ, નવસારી ખાતે રાખવા બાબત.... |      
Circular