| ૫રી૫ત્ર: ત્રિમસિક ચાર્જ૫ત્રક મોકલવા બાબત... |       | કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળીમાંથી શેર સર્ટીફીકેટ ફાળવવા બાબત |       | ખેતી મદદનીશ મંડળની સામાન્ય સભા બાબત |       | કર્મચારી બચત ઘિરાણ સહકારી મંડળીમાંથી તેલના ડબ્બા આ૫વા બાબત..... |       | કરાર આધારે ફીક્સ પગારથી નિમણૂંક મેળવનાર વર્ગ-3ના કર્મચારીઓના કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલ પત્રક-૩ ભરવા બાબત.. |       | વર્ગ-૧ અને ૨ના અધિકારીઓના કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલ સાથે જનરલ રેટીંગ ફોર્મ ભરવા બાબત તેમજ વર્ગ-૩ના કર્મચારીઓના ખાનગી અહેવાલ બાબત. |       | Waiting List of MBA (ABM) 2016-17 |       | Inter-collegiate Chess tournaments (boys and girls) |       | Circular Inter-College Badminton Girls Tournament |       | Admission Notice for Certificate Course in Turfgrass Management 2016-17 |      
Circular