| માસ, પાક અને વિસ્તારને અનુરૂપ સલાહ/માર્ગદર્શન (Advisory) મોકલવા બાબત |       | પ્લાન યોજનાના સને : ૨૦૧૬-૧૭ના સુધારેલ અંદાજ અને સને :૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષના અંદાજોની રૂબરૂ ચકાસણી કરાવ્યા બાદ સુધારેલ અંદાજો મોકલવા બાબત્ |       | કમ્પ્યુટર / પેરીફરલ્સ / સી.સી.ટી.વી. કેમેરા / નેટવર્કિંગ તથા આઈ.ટી. સલંગ્ન સાધનો ની ખરીદીના રેટ કોન્ટ્રાકટ કરવા અંગેની પેટા સમિતિ |       | આઈ.ટી. સંલગ્ન ખરીદી માટે યુનીવર્સીટી કક્ષાએ રેટ કોન્ટ્રકટ કામગીરી અન્વયે માહિતી મોકલવા બાબત |       | Modda Nodh for Library Committee Meeting |       | દુ:ખદ અવસાન/બેસણું દિવ્યેશ પાવાગઢી |       | સાતમા પગાર પંચની અમલવારી થતા મહેકમવાળી પ્લાન યોજનાના સને : ૨૦૧૬-૧૭ના સુધારેલ અંદાજ અને સને: ૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજો બાબત... |       | P.G. Circular (NMCA) |       | Revised schedule of PG Seminar Series 2016-17 (ODD) NMCA |       | સાતમાં પગારપંચની ભલામણો બાબત.... |      
Circular