| નવસારી ક્રુષિ યુનિવર્સિટી નવસારીની કચેરીમાં રોકવામાં આવતા શ્રમયોગી અંગે..... |       | 18th Dr. B. V. Mehta Memorial Lecture - 2014 : NMCA Golden Jubilee Celebration |       | ૫.૦૦ લાખથી વધુ કિંમતના નોન રીકરીંગ સાધનો (સંશોધન નોર્મલ યોજનાઓ) |       | ૫.૦૦ લાખથી વધુ કિંમતના નોન રીકરીંગ સાધનો (શિક્ષણ નોર્મલ યોજનાઓ) |       | ૫.૦૦ લાખથી વધુ કિંમતના નોન રીકરીંગ સાધનો (સંશોધન ટ્રાયબલ યોજનાઓ) |       | ૫.૦૦ લાખથી વધુ કિંમતના નોન રીકરીંગ સાધનો (વિસ્તરણ શિક્ષણ ટ્રાયબલની યોજનાઓ) |       | તા. ૩ થી ૫ સ્પ્ટેમ્બર, ૨૦૧૪ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજાનાર કૃષિ પ્રદર્શન માટે નમૂનાઓ અને મોડેલો જમા કરાવવા બાબત |       | Nomination to Shri V.P. Gokhale Award |       | Dr. P.S. Khankhoje Gold Medal for the year 2013-2014. |       | Eligibility and Selection Procedure for Admission in MBA (ABM) Programme |      
Circular
ASPEE College of Horticulture
 
Contact Us

 

Dr N L Patel

Principal and Dean
ASPEE College of Horticulture and Forestry
Navsari Agricultural University,
Navsari-396450, Gujarat, INDIA
+91 (0) 2637 282745

+91 (0) 2637 282144 Ext. 602

+91 (F) 2637 282145
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.