| પ્લાન યોજનની આવકના સુચારૂ ઉપયોગ માટે જુદા જુદા કેન્દ્રોની ફાર્મ વિકાસની કામગીરીઓને મંજુરી આપવા માટે મળેલ બેઠકની કાર્યવાહી નોંધ બાબત... |       | GAAS: Collect your membership cerificate |       | Local Fund Audit 2011-12 Tentative Programme |       | Formation of "Namo Gujarat Karmayogi Kalyan Nidhi Trust" for education of girl children of Class IV employees….. |       | CCTV CAMERA ની મોનીટરીંગ કરવાની જવાબદારી સોં૫વા તેમજ માસના અંતે મોનીટરીંગ અંગેનો રીપોર્ટ ન મોકલવા અંગે સ્પષ્ટતા કરવા બાબત.... |       | અખિલ હિંદ અંઘજન ઘ્વજદિનની ઉજવણી માટે યથા શકિત ફાળો આ૫વા બાબત..... |       | Circular: Invitee member of Academic council |       | નવસારી ક્રુષિ યુનિવર્સિટી નવસારીની કચેરીમાં રોકવામાં આવતા શ્રમયોગી અંગે..... |       | 18th Dr. B. V. Mehta Memorial Lecture - 2014 : NMCA Golden Jubilee Celebration |       | ૫.૦૦ લાખથી વધુ કિંમતના નોન રીકરીંગ સાધનો (સંશોધન નોર્મલ યોજનાઓ) |      
Circular
Soil and Water Management Research Unit
 
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.