| ગુજરાત અાઘાર (ટાર્ગેટેડ ડીલીવરી અોફ ફાઇનાન્‍િસયલ એન્‍ડ અઘર સબસિડીઝ બેનીફીટ્સ એન્ડ સર્વિસીઝ) એકટ, ૨૦૧૭ |       | સરકારશ્રી કક્ષ્‍ાાએ અાવતી તમામ બાબતોની ફઇલો સીંગલ ફાઇલના ફોરમેટમાં મોકલવા બાબત... |       | નવી નિમણૂંક પામેલ અધિકારી-કર્મચારીશ્રીઓ માટેની વર્ધિત પેન્શન યોજના હેઠળ નવા ખાતા ખોલાવવા માટેની દરખાસ્ત રજુ કરવા બાબત.. |       | દુ:ખદ અવસાન (બેસણું) |       | Committees for Gujarat State Inter University Staff Tournament 2017 to be during 23-25, December, 2017 |       | કેરીયર એડવાન્સમેન્ટ યોજના અંતર્ગત કચેરીના વડાનું પ્રમાણપત્ર મોકલવા બાબત.... |       | Online Examination Software of NAU: UG, PG and Polytechnic Diploma Staff Course Mapping, PG Student Subject Mapping (Regular & Supple.) exam held in Dec.2017-Jan.2018 |       | Circular about 13th Annual Convocation |       | SOLAR ROOF TOP CIRCULAR |       | Student Registration Number Allotment 2017-18 : Polytechnic Diploma in Agriculture, Vyara |      
Circular

Description Download
STATUTES No. S.001 To S.114 COMMON STATUTES FOR AGRICULTURAL UNIVERSITIES OF GUJARAT I. Authorities II. Officers III. Committees IV. Conferment of Degrees, etc., V. TA to Non-Official Members VI. Affiliation of Colleges VII. Other Provisions Download
STATUTE No. S.115 State Agricultural Universities Services Of Gujarat(Recruitment & Career Advancement Schemes (CAS) of Teachers) Rules, 2011 Download
STATUTE No. S.116 State Agricultural Universities Services of Gujarat (Recruitment of Non-Teaching Employees) Rules, 2011 Download
STATUTE No. S.117 State Agricultural Universities Services of Gujarat (Conduct) Rules, 2011 Download
STATUTE No. S.118 State Agricultural Universities Services of Gujarat (Discipline and Appeal) Rules, 2011 Download
STATUTE No. S.119 State Agricultural Universities Services of Gujarat (General) Rules, 2011 Download
STATUTE No. S.120 COMMON STATUTES FOR AGRICULTURAL UNIVERSITIES OF GUJARAT State Agricultural Universities Services of Gujarat (Leave Travel Concession) Rules, 2011 Download
STATUTE No. S.121 State Agricultural Universities of Gujarat(Delegation of Powers) Rules, 2011 Download


Education
     N. M. College of Agriculture
     Aspee College of Horticulture
     College of Forestry
     Aspee Agribusiness Management Institute
     Vanbandhu College of Veterinary Sci. and Animal Husb.
     College of Fisheries Science, Navsari
     College of Agriculture, Bharuch
     College of Agriculture, Waghai
     College of Agricultural Engineering Dediapada, Narmada
     Aspee Shakilam Biotechnology Institute, Surat
     Polytechnic in Agriculture Bharuch
     Polytechnic in Agriculture Vyara
     Polytechnic in Agriculture, Waghai
     Polytechnic in Horticulture - Navsari
     Polytechnic in Horticulture, Paria
     Polytechnic Agricultural Engineering Dediapada Narmada
     Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari

Research Centers
     Main Sugarcan Research Station, Navsari
     Main Cotton Research Station,Surat
     Main Sorghum Research Station, Athwa
     Regional Rice Research Station, Vyara
     Regional Cotton Research Station, Maktampura,Bharuch
     Soil and Water Management Research Unit
     Soil-Science Department
     Agriculture Experimental Station Paria
     Agricultural Research Station, Tanchha
     Agricultural Research Station, Achhalia
     Livestock Research Station, Navsari
     Mega Seed, Pulses and Castor Research Unit, Navsari
     Fruit Research Station, Gandevi
     Wheat Research Station,Bardoli
     Niger Research Station, Vanarasi
     National Agricultural Research Project, Bharuch
     Cotton Wilt Research Sub Station,Hansot
     Agriculture Research Station, Mangarol
     Hill Millet Research Station,Waghai

Extension Centers
     Krushi Vigyan Kendra: Navsari
     Krushi Vigyan Kendra Vyara
     Krushi Vigyan Kendra Waghai
     Krushi Vigyan Kendra Dediyapada
     Krushi Vigyan Kendra: Surat
     Agricultural Technology Information Center
     Sardar Smruti Kendra Navsari
     Bakery Training Unit: Navsari
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.