જુનીયર કલાર્કની જાહેરાત બાબતStep1:વિગતવાર જાહેરાત

 

Step2:ઓનલાઈન ફૉર્મ ભરવાની સુચના તથા પગલાઓ

 

Step3: ઓનલાઈન એપ્લીકેશન ફૉર્મ ભરવાની લિંકો

Link-1 Registration Page 
Link-2 Application Page

Back to Top